•  

      1.      Podstawą przyjęcia wychowanka do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy  jest wniosek rodzica (opiekuna prawnego), poparty orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym wydanym przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

     1. 2.      Dokumenty pozostałe wymagane do przyjęcia do ośrodka
     • o        ostatnie świadectwo szkolne i aktualny odpis arkusza ocen
     • o        opinia pedagoga lub wychowawcy klasy
     • o        dokumentacja medyczna, w tym: karta zdrowia i szczepień, zaświadczenie o sytuacji zdrowotnej (czy dziecko wymaga leczenia specjalistycznego i przyjmowania leków)
     • o        potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego
     • o        odpis skrócony aktu urodzenia
     • o        poświadczenie zameldowania
     • o        zdjęcia legitymacyjne (2 szt.) (aktualne)

     Komisja kwalifikacyjna rozpatruje w pierwszej kolejności podania o przyjęcie biorąc pod uwagę ciężar problemu dziecka oraz możliwości pomocy ze strony kadry ośrodka. O przyjęciu dziecka do ośrodka rodzic (opiekun prawny) oraz zainteresowane instytucje informowani są telefonicznie lub pisemnie.

   • Formularze

  • Kontakty

   • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy NIP 766-197-15-08
   • mosgolancz@onet.pl
   • TEL. 67 2169158 KOM. 609-403-066
   • ul. Walki Młodych 35d 62-130 Gołańcz
  • Logowanie